மாண்புமிகு தமிழக முதல்வர் அவர்களால் "நான் முதல்வன்" திட்டம் துவக்கிவைக்கபட்டது
Are you an Industry looking for Skilled Candidates?
Are you an Industry looking for Skilled Candidates?
previous arrow
next arrow
Slider
Training Partner
387
Sector
38
Job Role
1044
Skilled Youth
182298
Training Partner
300+
Sector
20+
Job Role
250+
Skilled Youth
750,000+

TAMIL NADU SKILL DEVELOPMENT CORPORATION

Tamil Nadu Skill Development Corporation was formed with a vision to transform the state into skill hub by skilling the youth to enhance their employability and match the expectations of the Industry. Since 2013 it is functioning as a Corporation under the Special Programme Implementation Department. TNSDC has been declared as the State Nodal Agency for Skill Development by the Government.
Imparting Employable Skills for harnessing the power of youth towards nation building
OUR MISSION STATEMENT

OUR INITIATIVES
SCHEMES
Multitude of schemes for unskilled, semi-skilled workers and upskilling requirements.
INDUSTRY PARTNERSHIP
Enables training for Industry requirements and facilitates placement.
JOB FAIR
Engage skilled candidates with the right opportunity.
SECTORS
OUR PARTNERS
-
QUICK LINKS
Visitors Count :
Ilaya - Chatbot cancel